• Background Image

    News & Updates

Augustus 12, 2019

2019 LASA-kongres: Program

Die 2019 LASA-kongres vind vanaf 14 tot 16 Augustus op die Vanderbijlpark-kampus van die Noordwes-Universiteit plaas. Die kongresprogram kan afgelaai word deur hier te klik.

April 2, 2019

2019 LASA-kongres: Oproep vir referate

LASA-Kongres en Tweejaarlikse Algemene Vergadering

Eerste Oproep vir Referate

 

Tema: Vernuwing – “O, brave new world!”
Datum: 14-16 Augustus 2019
Venue: Noordwes-Universiteit, Vaaldriehoekkampus

 

U word hartlik uitgenooi om voorstelle vir bydraes tot die tweejaarlikse kongres van die Letterkundeassosiasie van Suid-Afrika (voorheen SAVAL) voor te lê. Na aanleiding van Miranda se bekende uiting in The Tempest (1611) van William Shakespeare, “O, brave new world!” – ’n frase wat weer in die titel van Aldous Huxley se distopiese roman (1932) teruggevind word – word die kongres vanjaar op die tema van vernuwing in die letterkunde toegespits. Hierdie tema is kennelik minder pessimisties as onlangse LASA-kollokwium- en kongrestemas wat oorwegend met ’n gevoel van ontnugtering gepaardgegaan het. Terselfdetyd impliseer Miranda se woorde egter ’n mate van ironie wat enige eenvoudige optimisme ondergrawe. Chimamanda Adichie waarsku teen die enkelvoudige verhaal (“the danger of a single story”), en haar roman, Americanah (2013), is soos dié van Huxley gedeeltelik ingegee deur die idee van ’n Nuwe Wêreld, in hierdie geval die VSA as toonbeeld van ’n tegnologie- en verbruikersgedrewe samelewing. Vernuwing as tema omvat ’n dubbelsinnigheid – ’n spanning tussen die aftakeling van die status quo en die daarstel van ’n radikale nuwe bestel – wat talle subtemas en ondersoekmoontlikhede bied:

  • Taal en letterkunde – die verbeelding van nuwe idees en alternatiewe wêrelde deur middel van fiksie, drama en poësie, nuwe genres en mengvorme, nuwe of hernude benaderings tot literatuurstudie, die Nuwe Materialisme
  • Bewussyn – anderkant die subjek, intersubjektiwiteit, diskoers, die einde van individualisme
  • Samelewing – seksuele diversiteit, nuwe lewensvorme, nuwe bestaansmoontlikhede, globalisering, stedelike vernuwing, herwaardering van die plaaslike
  • Kultuur – moderniteit, postmoderniteit, inheemse kennis, die Nuwe Animisme, kulturele diversiteit
  • Tegnologie – ontwrigtende tegnologieë, uitdagings in biotegnologie en inligtingstegnologie, groot data, bewaking/dophouding, digitale diktatorskap, posthumanisme en transhumanisme
  • Politiek – die einde van nasiestate, nuwe regeringsvorme, postkolonialisme, dekolonialiteit
  • Ekonomie – neoliberalisme, verbruikerskapitalisme en alternatiewe, die verbreding of oorbrugging van die gaping tussen ryk en arm, letterkunde as kommoditeit, groen ekonomie
  • Ekologie – ekopoësie, petrofiksie, Cli-Fi, klimaatsverandering, klimaatsvlugtelinge, Antroposeen, Chthuluseen, herbewildering

Hierdie subtemas is geensins omvattend nie. Studente en navorsers kan enige aanverwante letterkundige onderwerp wat met die tema “Vernuwing – ‘O, brave new world!’” verband hou, oorweeg.

Sperdatum vir die indiening van referaatvoorstelle:

Dien asseblief referaatvoorstelle van tussen 200 en 300 woorde teen 1 Mei 2019 by dr. Neil van Heerden in: E-pos: vheern@unisa.ac.za | Tel.: 012 429 6424. Daar word 30 minute vir elke referaat opsygesit:  20 minute vir die voordrag en 10 minute vir vrae.  Verdere besonderhede i.v.m. die kongresfooi en betaling sal later aangekondig word.

September 7, 2018

SAVAL Algemene Kongres – OPROEP VIR REFERATE

“Things fall apart”

17-19 Augustus 2017, Unisa, Pretoria

U word hiermee uitgenooi om referaatvoorstelle in te dien oor die tema “Things fall apart: the centre cannot hold” vir die tweejaarlikse kongres van die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Algemene Literatuurwetenskap (SAVAL) wat vanaf 17 tot 19 Augustus 2017 deur die Universiteit van Suid-Afrika (Unisa), Pretoria, aangebied word.

W.B. Yeats se apokaliptiese gedig “The Second Coming”, wat herleef het as titel van Chinua Achebe se invloedryke postkoloniale roman, dien as uitgangspunt vir die kongrestema. Bogenoemde versreël uit die gedig suggereer krisis, ’n sleutelterm in tradisionele poëtika maar ook deel van ’n veel breër tema, naamlik vloei – of selfs disintegrasie en verval. Dit problematiseer literêre representasies van chaos en die afbreek van orde. Tog skep dit ook moontlikhede vir vernuwing of die verbeel van moontlike wêrelde, want deur die val van ou strukture word ruimte gemaak vir nuwe ordes. Die bedoeling is nie om hierdie tema slegs op politieke (ver)beelding en kritiek, hetsy pessimisties of optimisties, utopies of distopies, toe te pas nie; dit kan ook op ’n individuele, psigologiese sowel as ’n abstrakte, teoretiese vlak letterkundig geaktiveer word. Daarom roep die kongrestema nie net postkolonialisme en dekolonisering op nie maar ook poststrukturalisme en dekonstruksie, asook talle ander navorsingsterreine.

Read More

Augustus 30, 2018

SAVAL Algemene Kongres 2017

17 & 18 Augustus 2017, Unisa, Sunnyside-kampus, Pretoria

Die oproep vir referate vir die 2017 SAVAL Algemene Kongres het nou gesluit. Die kongresregistrasievorm kan afgelaai word deur heir te klik.