• Wie’s Wie

Reinhardt Fourie

Voorsitter

Dr. Reinhardt Fourie
Departement Engels
Universiteit van Suid-Afrika (UNISA)
E-pos: fourir@unisa.ac.za
Tel: +27 12 429 6603
Google Scholar | ORCID

Reinhardt Fourie studeer aan die Universiteit van Pretoria, Universiteit Gent (België), die Katholieke Universiteit Leuven (België) en Stellenbosch Universiteit. Hy was voorheen verbonde aan die Departement Afrikaans en Eenheid vir Akademiese Geletterdheid aan die Universiteit van Pretoria. Tans doseer hy Engelse letterkunde en literatuurwetenskap in die Departement Engels aan die Universiteit van Suid-Afrika (Unisa). Sy navorsingsbelangstellings sluit in vergelykende letterkunde (Engels/Afrikaans) en postkolonialisme.

Silindiwe Sibanda

Ondervoorsitter

Dr. Silindiwe Sibanda
Departement Engels
Universiteit van Pretoria
E-pos: silindiwe@gmail.com
ORCID

Silindiwe Sibanda is ‘n navorser verbonde aan die Departement Engels aan die Universiteit van Pretoria. Haar belangstellings is Afrika-letterkunde, jeugfiksie en die werk van Thomas Hardy.

Neil van Heerden

Sekretaris

Dr. Neil van Heerden
Departement Afrikaans en Algemene Literatuurwetenskap
Universiteit van Suid-Afrika (UNISA)
E-pos: vheern@unisa.ac.za
Tel: +27 12 429 6424

Neil van Heerden studeer aan die Universiteit van Pretoria en voltooi in 2018 ’n PhD getiteld “Misdaadfiksie en die literêre kanon in Afrikaans: ’n ondersoek na die romans van Deon Meyer”. Hy is tans verbonde aan die Departement Afrikaans en Algemene Literatuurwetenskap aan die Universiteit van Suid-Afrika (Unisa), waar hy Afrikaanse letterkunde doseer. Sy navorsingsbelangstellings sluit in narratologie, postkoloniale teorie, ekokritiek, populêre fiksie en misdaadfiksie.

Gemma Field

Tesourier

Me. Gemma Field
Universiteit van Kaapstad
E-pos: Fldgem001@myuct.ac.za

Gemma Field is ‘n magisterstudent in die Departement Engels aan die Universiteit van Kaapstad, waar sy in 2016 haar Honneursgraad voltooi het. Haar Honneursskripsie, wat in 2017 verskyn het in LASA se Tydskrif vir Literatuurwetenskap, verken die techno-utopiese narratief in Frank Herbert se Dune (1965). In 2018 ontvang sy die Stan Ridge Memorial Prize vir die Beste Studente-essay aan die Universiteit van die Weskaapland. Onder begeleiding van dr. Hedley Twidle, werk sy tans aan haar MA-verhandeling, waarin sy ‘n vergelykende ontleding onderneem van omgewingsbewustheid in Nigeriese en Chinese wetenskapsfiksie.

Addisionele Lede

Siseko Kumalo

Mnr. Siseko H. Kumalo
Departement Politieke Wetenskappe
Universiteit van Pretoria
E-pos: jdd@up.ac.za
Google Scholar | ORCID

Siseko H. Kumalo is Hoofredakteur van die Journal of Decolonising Disciplines, ‘n joernal toegewy aan die dekolonisering van vakkennis oor verskillende fakulteite in die hoër onderrig. Sy navorsing dek epistemiese geregtigheid, die pedagogiek van wedersydse (on)feilbaarheid, feministiese en queer-teorie, geweld, Onderrig vir Volhoubare Ontwikkeling en transformasie in hoër onderrig. Sy fokusarea is onderwysdekolonisering in Suid-Afrika en hy publiseer ‘n aantal artikels oor hierdie onderwerp. Sy navorsing verskyn in Education as Change, Critical Studies in Teaching and Learning (CriSTaL) en in Theoria. Hy is ‘n Mandela Rhodes-geleerde.

Wemar Strydom

Mnr. Wemar Strydom
Departement Afrikaans en Nederlands
Noord-Wes Universiteit
E-pos: wemar.strydom@nwu.ac.za

Wemar Strydom se navorsing fokus op die kruising(s) tussen Deleuze, Guattari en queerteorie, en op die queer-abjekte uitbeeldings van manlike liggame in film. He is verbonde aan die Departement Afrikaans en Nederlands aan die Noordwes-Universiteit, en is mede-sameroeper van die February Lectures-kongresreeks oor queer lewens in die globale Suide.

Alan Northover 1

Redakteur: Tydskrif vir Literatuurwetenskap

Prof. Alan Northover
Department Afrikaans en Algemene Literatuurwetenskap
Universiteit van Suid-Afrika (UNISA)
E-pos: northra@unisa.ac.za
Tel: +27 12 429 6794
Google Scholar |
ORCID

Richard Alan Northover is tans mede-professor in die Departement Afrikaans en Algemene Literatuurwetenskap aan die Universiteit van Suid-Afrika (Unisa). Hy verwerf in 2010 sy doktorsgraad aan die Universiteit van Pretoria. Sy verhandeling is getiteld “J.M. Coetzee and Animal Rights: Elizabeth Costello’s Challenge to Philosophy’. Sy akademiese belangstelling sluit in letterkunde, literatuurwetenskap, filosofie, geskiedenis, rotskuns, mite en godsdiens, en hy is tans werksaam in die ondersoeksrigtings van dierestudies en ekokritiek. Sy publikasies kan gevind word deur die bovermelde ORCID-skakel te volg.